Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Art. 1.

Właścicielem praw i operatorem serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.abecadlo.org, zwanego dalej Serwisem oraz stroną w zawieraniu umów określonych niniejszym regulaminem, jest: Antykwariat Abecadło Antoni Stąpor, ul. Tadeusza Kościuszki 18/U3, 30-105 Kraków, REGON: 120549061, NIP: 814-147-19-06;
e-mail:  kosciuszki@abecadlo.org
Nr rachunku bankowego mBank: 08 1140 2004 0000 3402 5110 5572

Art. 2.

Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz sprzedaży wysyłkowej (umów zawieranych na odległość) prowadzonej przez Antykwariat Abecadło z wyłączeniem sprzedaży prowadzonej w serwisach aukcyjnych innych operatorów, w szczególności takich jak Allegro.pl, Ebay.pl. W tym przypadku zastosowanie mają jedynie regulacje w zakresie nieokreślonym w umowach zawieranych z wykorzysteniem tych serwisów. Klientem określa się osobę deklarującą chęć zawarcia umowy z operatorem Serwisu.

Art. 3.

Serwis jest platformą reklamową usług Antykwariatu Abecadło dostarczającym informacji handlowej i umożliwiającym składanie zapytań dzięki udostępnianym rozwiązaniom teleinformatycznym.

Art. 4.

Serwis nie daje możliwości zawieranie umów kupna-sprzedaży w czasie rzeczywistym. Publikacje na stronach Serwisu, a w szczególności zawartość „Katalogu”, mają wyłącznie charakter reklamowy i nie są tożsame z ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny z późn. zm.) Antykwariatu Abecadło, która dostępna jest wyłącznie w sklepie stacjonarnym przy ul.: Kościuszki 18/U3 w Krakowie.

Art. 5.

Za pomocą oprogramowania Serwisu oraz udostępnionych w serwisie kanałów kontaktu mogą być dokonywane przez klientów rezerwacje towarów znajdujących się aktualnie w ofercie Antykwariatu Abecadło.

Art. 6.

Rezerwacja zostaje dokonana po jej potwierdzeniu przez operatora na trwałym nośniku na okres 7 dni.
W przypadku braku towaru w ofercie lub wcześniejszego dokonania rezerwacji tego samego artykułu przez inną osobę operator Serwisu może odmówić wykonania rezerwacji lub uzależnić ją od rezygnacji pozostałych osób. Operatorowi przysługuje prawo odmowy jej dokonania bez podania przyczyny.

Art. 7.

Aby skutecznie dokonać rezerwacji klient powinien podać przynajmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłkowy (lub alternatywnie firmę i adres prowadzenia działalności gospodarczej), adres e-mail oraz dane jednoznacznie charakteryzujące rezerwowany towar, np. nr „ID”. Rezerwacja zostaje dokonana z chwilą potwierdzenia jej przez operatora na trwałym nośniku.

Art. 8.

Rezerwacja wygasa po upływie terminu 7 dni od chwili jej dokonania lub przed jego upływem w przypadku: zwarcia przez strony umowy kupna-sprzedaży, wycofania rezerwacji przez klienta, wycofania przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, siły wyższej. Za wycofanie rezerwacji nie są pobierane dodatkowe opłaty. Operator może obciążyć klienta kosztami, które poniósł w związku z realizacją umowy, wyłącznie jeśli poinformował o nich klienta przed dokonaniem rezerwacji towaru i zostały one przez niego zaakceptowane.

Art. 9.

Umowa kupna-sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Antykwariatu Abecadło w ramach sprzedaży wysyłkowej zostaje zawarta najpóźniej z chwilą: akceptacji przez kupującego regulaminu, całościowych kosztów zamówienia wraz z kosztem i sposobem dostawy podanych w informacji zwrotnej na nośniku trwałym przez przedstawiciela Antykwariatu i jednocześnie:

  • chwilą zaksięgowania na rachunku Antykwariatu Abecadło kwoty pokrywającej ceny towarów i kosztu dostawy w pełnej wysokości – przy płatności dokonywanej przelewem,
  • chwilą zaksięgowania na koncie Antykwariatu Abecadło kwoty pokrywającej ceny towarów i kosztu dostawy w pełnej wysokości – przy płatności dokonywanej elektronicznie,
  • chwilą otrzymania przez Antykwariat Abecadło przekazu pieniężnego pokrywającego ceny towarów ikosztu dostawy w pełnej wysokości,
  • chwilą ekspediowania przesyłki płatnej przy odbiorze „za pobraniem”.

W przypadku dokonania wpłaty w niepełnej wysokości lub po upływie terminu 7 dni sprzedający może wezwać kupującego do jej uzupełnienia, odmowić zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub odstąpić od zawartej umowy bez odszkodowania. Kupujący może zostać wówczas obciążony kosztami, które poniósł sprzedający w związku z realizacją umowy. Przy braku innych oświadczeń wpływ pełnej kwoty usługi na rachunek Antykwariatu uznaje się za akceptację całościowych kosztów i warunków zamówienia. W przypadku braku innych ustaleń towar zostanie nadany w terminie pięciu dni roboczych. W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

Art. 10.

Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od chwili dokonania dostawy bez podania przyczyn. Warunkiem skorzystania z niego jest przesłanie do siedziby sprzedającego oświadczenia o rezygnacji z zakupu na nośniku trwałym wzór oraz niezwłoczne odesłanie towaru na koszt własny wraz z dowodem zakupu (paragonem) w stanie niezmienionym w terminie 14 dni. Zwrot środów przez sprzedającego nastąpi w teminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenie o rezygnacji z zakupu, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem zwróconego towaru. Kupujący ponosi dpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku obiektywnego braku możliwości technicznych zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty zwrot nastąpi na wskazany rachunek bankowy kupującego. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu, który nabył rzeczy w toku aukcji publicznej.

Art. 11.

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Kupującemu przysługuje prawo rękojmi. Odpowiedzialność dotyczy też rzeczy używanych, ale nie obejmuje zmniejszenia wartości lub użyteczności, które jest normalnym następstwem ich prawidłowego używania oraz wad fizycznych, o których kupujący wiedział w chwili zakupu. Dla materiałów drukowanych oferowanych przez Antykwariat Abecadło, w tym książek, przyjmuje się, że wady fizycznej nie stanowią, pomimo braku wyszczególnienia:

  • współmierne do wieku przebarwienia kart będące wynikiem naturalnych procesów starzenia papieru, jego struktury chemicznej i pierwotnej jakości,
  • zewnętrzne zakurzenia bloku i wypłowienia oprawy w stopniu niewpływającym istotnie na obniżenie wartości rzeczy czy znaczące pogorszenie jej stanu estetycznego,
  • łatwousuwalne (np. ołówkowe) zapiski,
  • braki elementów trwale niezwiązanych z książką (np. obwolut) o ile nie są one wymienione w indeksach,
  • wady ujawnione w toku użytkowania, jeśli są one konsekwencją wad znanych kupującemu w chwili zakupu, takich jak w szczególności: zawilgocenia, zagrzybienia, niespójność bloku itp.

Przyjmuje się, że jeśli nie zostało to określone, każdy oferowany towar jest towarem używanym. W przypadku stwierdzenia wad usługi, wad towaru lub jego niedoręczenia reklamację należy złożyć na nośniku trwałym przesyłając ją na adres Antykwariatu lub adres poczty elektronicznej wymieniony w art. 1. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane jednoznacznie identyfikujące kupującego, szczegółowy opis i czas ujawnienia wady oraz ewentualnie sugerowany sposób jej naprawienia. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie jednego miesiąca.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o jeden miesiąc, o czym kupujący zostanie poinformowany. W przypadku uznania reklamacji kupującemu przysługuje prawo wyboru obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.

Art. 12.

Administratorem danych osobowych jest operator Serwisu wyszczególniony na wstępie w art.1.

Art. 13.

Dane osobowe usługobiorców są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów cywilno-prawnych wynikających z zakresu działalności operatora Serwisu, w szczególności: wystawienia faktur VAT, prowadzenia postępowania reklamacyjnego, obsługi procesu odstąpienia usługobiorcy od umowy, zrealizowania dostawy towaru, prowadzenia urządzeń księgowych.

Art. 14.

Dane osobowe usługobiorców mogą być przekazywane osobom trzecim tylko w niezbędnym zakresie i celu wynikającym z realizacji umów zawartych z usługobiorcą (kupującym), w szczególności operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

Art. 15.

Usługobiorcom przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz zgłoszenia usługodawcy żądania ich poprawy i usunięcia. Ich usunięcie przed zakończeniem realizacji umowy będzie równoznaczne z odstąpieniem od niej.

Art. 16.

Usługodawca zapewnia kontakt za pomocą powszechnie dostępnych usług teleinformatycznych wyszczególnionych w serwisie, jak: e-mail, komunikatory, telefon oraz własnej platformy, która zapewnia podstawowe bezpieczeństwo komunikacji bez uwierzytelniania i kodowania transmisji. Ponadto, podczas korzystania z Serwisu rejestrowane mogą być pliki cookies na urządzeniu końcowym usługobiorcy. Usługobiorca korzystając z wymienionych rozwiązań oświadcza, iż zna ryzyko z tym związane i w pełni go akceptuje. Informacje na temat ryzyka związanego z przesyłaniem danych osobowych przez poszczególne kanały można znaleźć na stronach ich operatorów.

Art. 17.

Sprawy nieokreślone umową regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późn. zm.).
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Konsumentowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji.